نقاشی کردن حس وصف ناپذیری دارد و فقط کسانی که عمیقا آن را درک می کند این حس را می فهمند. 

نقاشان بزرگ تاریخ نظرهای مختلفی در مورد نقاشی و نقاشی کردن بیان کرده اند.

 

پیکاسو نقاش معروف اسپانیایی در مورد نقاشی می گوید:"نقاشی شیوه ی دیگر نگارش خاطرات روزانه است."

یک نقاش می تواند تمام حس ها و اتفاقات روزمره ی خود را با حرکت قلمش به تصویر بکشد،همانطور که یک نویسنده خاطراتش را با کلمات می نویسد،هردو خلق می کنند یکی با کلمات و دیگری با رنگ ها.

 

ونسان ونگوگ نقاش بزرگ هلندی  احساس خود را در مورد نقاشی اینگونه بیان می کند،"تنها زمانی که احساس میکنم زنده ام،زمانی ست که نقاشی می کشم."

از این جمله می شود برداشت کرد که او نقاشی کردن را زندگی می داند و بدون آن خود را زنده نمی داند،نقاشی کردن برای او حکم نفس کشیدن دارد که بدون آن نمی تواند زنده بماند.

 

 

نقاشان بزرگ با کشیدن نقاشی از حس درونیشان صحبت می کنند و خودشان را نشان می دهند همانطور که جکسون پولاک نقاش آمریکایی می گوید:"نقاشی کشف درون است، یک هنرمند خوب خود واقعی اش را در نقاشی هایش به تصویر می کشد."

 

با کشیدن نقاشی می توان درون خود را کشف کرد،می توان تمام احساسات بد و خوب درونت را با رنگ ها نشان داد.

نقاشی کردن نوعی خود شناسی ست و گاهی همین نقاشی ها هستند که می توانند واقعیت درون انسان ها را بدون آن که حرفی بزنند بیان کند.

فروغ اسفندیاری

 

 

 

رنک بازار